Walailak University Language Institute Green

โครงการสีเขียว สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการโครงการสีเขียว Our committee

1. ผศ.ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา Assistant Prof.Pongsatorn Dechwong Na Ayuthaya

2. นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่
Miss Suwanlee Thongbaiyai

3. นางสาวลักษิกา เรืองสังข์ Miss Luksika Ruangsung

4. นางสาวกมลภัทร์ นัทธีเชาว์
Miss Kamonphat Nuttheechao

5. นางสาวธีรนุช ภัทรเกียรติเจริญ Miss Therranuch Pattarakeatcharoen

นโยบายหน่วยงาน Institute’s policy

1. มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นสำนักงานสีเขียว

1. Aim in developing an environment in order to make WULI to the green office.

2. สนับสนุนการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลในช่องทางที่ลดการใช้กระดาษ

2. Encourage paperless methods of communication.

3. มุ่งเน้นการทำกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาสถานที่ทำงานและสิ่งแวดล้อม

3. Focus on the 5S activities in order to develop the workspace and environment.

4. สร้างความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

4. Encourage the collaboration between the inside and the outside organizations in order to create the sustainable participated development of life.

5. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. Efficiently use resources and energy.

6. สนับสนุนการใช้กระดาษรีไซเคิล

6. Support the use of recycled paper.

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2560
Announcement of Walailak University on Energy Conservation Measures in
Walailak University Building 2017

สถาบันภาษาฯ กับการจัดการแต่ละด้าน UI GreenMertic
WULI management in each part of UI GreenMertic

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

ทางเข้าอาคารวิชาการ 5 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Entrance to the Academic Building 5, Walailak University Language Institute


โครงสร้างสภาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

The structure of Walailak University Language Institute

ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)

ไม่เพียงแค่เปิด 25 องศาเท่านั้น ทุกๆ ตอนเที่ยง พวกเราจะปิดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

We do not only turn on 25 degrees celsius but also turn off at the midday time.
ตอนเที่ยงห้องจะมืด เนื่องจากพวกเราปิดการใช้งานไฟ

We will turn off light and air conditioner at the midday time.

ด้านการจัดการของเสีย (Waste)

กระดาษที่เสีย หรือไม่ใช้งานแล้ว จะถูกนำมาใส่ในกล่อง 2 ใบนี้ เพื่อนำกลับมาใช้งานต่อไป

Waste paper Will be put in these 2 boxes to be used again.

ระบบ E-Office ช่วยลดขยะจากเอกสารกระดาษ

E-Office system helps to reduce waste from paper documents.

ถังขยะ 3 สี 3 ใบ เลือกให้ถูกประเภท

3 colors with 3 types of trash bins, please choose the correct type

ด้านการจัดการน้ำ (Water)

ช่วยกันประหยัดน้ำ

Save it before you need it

ด้านการขนส่ง (Transportation)

มีให้เลือกใช้หลายคัน เอาคันไหน หยิบยืมได้ทันที (ซ้อน 2 ก็ได้นะ)

WULI employee can borrow bicycles.
รถคันนี้ไปได้หลายคน

Everyone can go together by this shuttle bus.
เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า มวล. มายังอาคารวิชาการ 5

Shuttle bus transit routes to Academic Building 5


เส้นทางเดินรถไฟฟ้าสายที่ 3 สีน้ำเงิน

อาคารไทยบุรี – อาคารเรียนรวม 5,7 – อาคารศูนย์บรรณฯ – อาคารวิชาการ 1 – อาคารวิชาการ 5 – อาคารนวัตกรรมฯ – อาคารศูนย์เครื่องมือฯ – อาคารสถาปัตย์ฯ – อาคารเรียนรวม 1,3 – อาคารไทยบุรี (เวียนตามเส้นทางเดิม)

Thaiburi building – Lecturer building 5 and 7 – Library center building – Academic building 1 – Academic building 5 – Innovation building – Equipment center building –
Lecturer building 1 and 3 – Thaiburi building (rotary along the original route)

ด้านการศึกษาของส่วนงาน (Education)

ไม่มีรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานดูแลรับผิดชอบ No information in this part


กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green
Kick Off Walailak Go Green Activity

กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

The Kick Off Walailak Go Green activity was held on July 24, 2019.