Home / WUTEP

WUTEP

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ศูนย์สอบสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4 | | | โปรดทราบ | | |
เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร กรุณาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด 

คำเตือน
ในการเข้าห้องสอบผู้สมัครต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงเท่านั้น

ผู้สมัครสอบที่มี ชื่อ – นามสกุล ในการสมัครไม่ตรงกับหลักฐานทุกตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือมีเลขประจำตัวไม่ตรงกับหลักฐานจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนได้

กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนลงทะเบียนสอบออนไลน์

ข้อปฏิบัติก่อนลงทะเบียนออนไลน์

ระบบลงทะเบียนออนไลน์

แนวข้อสอบ

 ระเบียบการสอบ แผนที่สนามสอบตารางเทียบคะแนน ปฏิทินสอบ    

Contact us:

  WULI Testing Center

wulitestingcenter@gmail.com