Home / TOEIC

TOEIC


โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

ครั้งที่ 1/2019


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน  2562
ระยะเวลาการอบรม 7 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง
ทุกวันอาทิตย์ 09:00 – 16:00 น.
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ค่าลงทะเบียน

สำหรับบุคคลภายนอก 4,500 บาท
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4,000 บาท
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3,500 บาท
รับจำนวน ขั้นต่ำ 20 คนต่อห้อง ไม่เกิน 30 คนต่อห้อง

การชำค่าลงทะเบียน

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อบัญชี สถาบันภาษา เลขที่บัญชี 020-228-709-737


สมัครอบรม                   ตรวจสอบรายชื่อ

** หมายเหตุ **

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรมในกรณีมีผู้เข้าสมัครไม่ถึงขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

ระเบียบการสมัคร           แผนที่ 

www.facebook.com/wulitutoringcenter

075-672464                wulitutoringcenter@gmail.com