Home / IELTS

IELTS

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS

ครั้งที่ 1/2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน  2562
กำหนดการอบรม 7 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาเรียน 42 ชั่วโมง
ทุกวันอาทิตย์ 09:00 – 16:00 น.
ณ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ค่าลงทะเบียน
สำหรับบุคคลภายนอก 6,200 บาท
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,600 บาท
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 5,000 บาท
รับจำนวน ขั้นต่ำ 15 คนต่อห้อง ไม่เกิน 25 คนต่อห้อง

การชำค่าลงทะเบียน

ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อบัญชี สถาบันภาษา เลขที่บัญชี 020-228-709-737

สมัครอบรม                     ตรวจสอบรายชื่อ

** หมายเหตุ **

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรมในกรณีมีผู้เข้าสมัครไม่ถึงขั้นต่ำตามที่กำหนด
  • ผู้ลงทะเบียนสามารถขอรับเงินคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดอบรมได้เท่านั้น

ระเบียบการสมัคร แผนที่

www.facebook.com/wulitutoringcenter

075-672464            wulitutoringcenter@gmail.com